logo
Всичко за оръжието и мунициите на едно място

Часовете са според зоната UTC + 2 часа


Дата и час: 14 Апр 2021, 10:26
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Автор Съобщение
Непрочетено мнение Публикувано на: 05 Апр 2021, 16:23       Заглавие:  Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КНО
 
Eкспериментатор
Eкспериментатор
Offline

Регистриран на: 19 Ное 2009, 22:42
Мнения: 15
Здравейте колеги,
Моля да споделите мнения по следния казус:
В началото на годината си промених постоянния адрес от София в село в общ. Трън. Още при смяната на личната карта се запознах със служителя от служба КОС в РУ на МВР Трън. Говорихме, и той ми каза, че трябвало да подавам документи като за ново разрешително за 5 г, а не за преиздаване до края на срока на досегашното. А най-важното било да мотивирам необходимостта, като внеса нужните доказателства, което означава - ловец, член на клуб по спортна стрелба или настоящ (бивш) служител на описаните в закона служби - МВР, ВС и др. В прав текст каза, че за самоотбрана не издавали разрешителни. Да речем това, че живея в отдалечено село, в къща без постоянно живеещи съседи наоколо, почти в гората не било според него основание.
Питах мои познати, полицаи, вкл. и такива, работили в КОС, собственици на стрелбища - всички са на мнение, че в такъв случай разрешителното се преиздава до края на досегашното. Наистина законите се променят затова прегледах и аз членовете, които засягат тези въпроси. Онзи ден получих официално писмо от РУ Трън явно типова бланка, да подам документи: на основание член 66, ал. 2 от ЗМВР, във връзка с чл. 81, ал. 1, съгласно чл. 87 ал.1 от ЗОБВВПИ да подам следните документи (споменавам само тези, имащи отношение в случая):
1. Документ за платена такса,
2. удостоверение от психодиспансер;
3. докумен от стрелбище за изстреляни мин. 50 патрона,
4. удостоверение за годност на оръжието;
5. копие от документ за самоличност.
Така, прегледах цитираните, а идруги членове на ЗОБВВПИ, а също и сайта на МВР, където пише за документи за разрешително при смяна на постоянен адрес.
Цитирам първо написаното в сайта


Цитат:
Услуга 1320 - Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
Правно основание:
ЗОБВВПИ - чл. 86, ал.4
Орган, издаващ индивидуален административен акт:
Директор на ГДНП или оправомощено от него длъжностно лице, или началник на РУ на МВР.
Приемане на документите:
Гише административно обслужване на гражданите
Процедура за издаване и необходими документи:
Лицето, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, уведомява чрез заявление по образец (Приложение 2) ГДНП, съответно РУ на МВР при:

промяна на постоянния адрес,
промяна на адреса на обектите за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
при прекратяване на правоотношението със служителите или членовете на юридически лица, спортни или ловни дружества, които са получили разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях;
при придобиване на огнестрелно оръжие.
Лицето, получило разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, представя в 14-дневен срок от настъпването на промяната документите, свързани с нея, и документ за платена такса в размер, определен с тарифа.
При постъпване на документите ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията, ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за отстраняването им.
Ако констаираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява.
Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице, или началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за носене и употреба.
Начин на заявяване на услугата:
Подаване на заявление на гише;
Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.
По електронен път.
Заявяване по електронен път:
Чрез портала за електронни административни услуги на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg
Средството за електронна идентификация, чрез което се заявяват електронни административни услуги в портала на МВР е Квалифициран електронен подпис, издаден от лицензиран от Комисията за регулиране на съобщенията доставчик на удостоверителни услуги.
Срок на действие:

Съгласно срокът на действие на разрешението за съхранение.
Такса:
5 лв. съгласно Тарифа 4. Плащане по банков път, ПОС терминал или чрез https://e-uslugi.mvr.bg.
Орган по контрола:
По-вишестоящ орган
Обжалване:
Индивидуалните административни актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им по административен ред пред по-горестоящия административен орган (Министъра на вътрешните работи) или по съдебен ред пред съответния административен съд.
Мълчаливият отказ може да се оспори в едномесечен срок от изтичането на срока, в който административният орган е бил длъжен да се произнесе. Когато на заинтересованите лица не е съобщено за образуването на производството, срокът за оспорване е двумесечен от изтичането на срока за произнасяне.

Електронен адрес за предложения:
kos_ear@mvr.bg
Получаване на резултата от услугата:
На гише административно обслужване;
Чрез оторизирана фирма за куриерски услуги.


Продължавам с чл. 81, ал.1, цитиран в писмото:
Цитат:
Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012
г., в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 37
от 2019 г.) Извън случаите по чл. 78, за получаване на разрешение за носене и употреба на
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, български граждани, граждани на други държави
членки, пребиваващи на територията на Република България, и граждани на трета държава,
постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за
придобиване и съхранение, подават заявление по образец до директора на ГДНП на МВР,
съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, в което отразяват информация за
завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - за
служебни цели или самоотбрана, или прилагат билет за лов - за ловни цели, или документ за
членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта - за
спортни цели. Към заявлението се прилагат:
1. (доп. - ДВ, бр. 103 от 2016 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)
2. (отм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г.)
3. удостоверение за годност за употреба, издадено по реда на чл. 87, ал. 2, когато
огнестрелното оръжие не е ново;
4. документ за платена такса в размер, определен с тарифата по чл. 12.


Следващият е Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.,
в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) В едномесечен
срок преди изтичането на срока по чл. 84, ал. 2 лицето, получило разрешение за съхранение и/или
носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях или разрешение по чл. 81а, подава
заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до
съответния началник на РУ на МВР, придружено от:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2018 г., изм. -
ДВ, бр. 37 от 2019 г.) документите по
чл. 79, 80, чл. 81, ал. 1, т. 4 и ал. 2, 3, 5 и 6 или чл. 81а, и
2. удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие;
3. (нова - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) документ от стрелбищен комплекс за проведени минимум
веднъж за срока на действащото разрешително учебни стрелби по програма, включваща не
по-малко от 50 броя боеприпаси за всяко от огнестрелните оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 1, вписани в
разрешителното.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) За получаване на
удостоверението по ал. 1, т. 2 лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и
употреба или разрешение по чл. 81а, предоставя притежаваното от него оръжие на лицата по чл.
133 за извършване на технически преглед.
(3) Разрешението по ал. 1 се издава по реда на чл. 83


И свързаните с тях:
Цитат:
Чл. 83. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 73 от 2012
г., в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) При постъпване
на документите по чл. 76, ал. 3 - 7, чл. 77, 78, 79, 80, 81 и 81а ГДНП на МВР, съответно РУ на
МВР, оценява пълнотата и съответствието на подадените документи с изискванията за издаване
на разрешение и извършва при необходимост проверка на място на обектите за съхранение.
(2) При констатиране на непълноти и/или несъответствия с изискванията на този закон
органът по ал. 1 уведомява писмено заявителя и дава указания и 30-дневен срок за
отстраняването им, в който срокът по ал. 5 спира да тече.
(3) Ако констатираните непълноти и/или несъответствия не бъдат отстранени в дадения
срок по ал. 2, производството по издаване на разрешението се прекратява.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. -
ДВ, бр. 14 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) Директорът на ГДНП на
МВР, съответно началникът на РУ на МВР, служебно проверява обстоятелствата по чл. 58, ал. 1,
т. 3, както и дали срещу съответното лице има обвинение за умишлено престъпление от общ
характер.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. -
ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице,
съответно началникът на РУ на МВР, издава разрешение за съответната дейност или мотивирано
отказва издаването му в едномесечен срок от подаване на заявлението.
(6) Отказът по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
(7) При мотивиран отказ за издаване на разрешение за придобиване в случаите на
наследство наследникът предоставя огнестрелните оръжия и/или боеприпасите за тях на органа
по ал. 1 за съхранение незабавно след получаване на решението за отказ. Собственикът на
изделията може да прехвърли собствеността върху тях на лице, получило разрешение за
придобиване, след влизането в сила на решението за отказ.


последно - чл. 58, който е за придобиване, но и за съхранение, носене и употреба:
Цитат:
Чл. 58. (1) Разрешения за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и
пиротехнически изделия, разрешения за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на
огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях не се издават на лице:
1. (изм. - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) което не е навършило 18 години;
1а. (нова - ДВ, бр. 73 от 2012 г., в сила от 25.09.2012 г.) което няма завършено основно
образование - когато то кандидатства за издаване на разрешение за придобиване;
2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г., в сила от 01.07.2019 г.) което е осъждано за умишлено
престъпление от общ характер или срещу него има обвинение за такова престъпление; за
български граждани тези обстоятелства се проверяват служебно;
3. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) за което е получено уведомление
по чл. 182, ал. 2, т. 2 или по чл. 221, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;
4. което страда от психическо разстройство;
5. което през последните три години задължително е настанявано в лечебни заведения по
глава пета, раздел II от Закона за здравето или е лекувано за употреба на наркотични вещества;
6. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)
7. (отм. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.)
8. спрямо което през последните три години са налагани мерки за защита по Закона за
защита от домашното насилие;
9. което не е преминало курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, в случаите
когато то кандидатства за издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях;
10. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2019 г.) което няма основателна причина - самоотбрана, ловни
цели, спортни цели, учебни цели, културни цели, колекциониране, която по несъмнен начин
обосновава издаването на разрешение.


Явно от известно време свиделство за съдимост и от следствието се получават служебно, не се искат с документите.

Изводи, които ми идват наум по ред на цитираните членове на закона:


1. Моят случай е обхванат от няколко члена на закона - 81, 87, 58 и др., свързани с тях.
чл. 81 - за получаване на разрешение на носене и употреба (не за придобиване; За самоотбрана, в заявлението се отразява информация за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие; няма нищо за мотивиране на необходимост)
2. Следващият член, който засяга случая е 86, ал. 4: Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, който гласи:
Цитат:
Чл. 86. (1) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., доп. - ДВ, бр. 73 от 2012 г.,
в сила от 25.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Лицето, получило
разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и
боеприпаси за тях или разрешение по чл. 81а, уведомява ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР,
при
1. промяна на постоянния адрес - за физическите лица, ...
(4) (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г., изм. -
ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Директорът на ГДНП на МВР или оправомощено от него длъжностно лице,
или началникът на РУ на МВР по местонахождение на обектите за съхранение в 14-дневен срок
от датата на подаване на документацията отразява промяната в издаденото разрешение за
придобиване, съхранение и/или носене и употреба.


3. чл. 87 е за подновяване на разрешителното при изтичане на 5-те години срок, но според МВР явно и той важи в случая. Аз не съм сигурен.

Днес звъннах на КОС-аджията да уточним нещата, и пак старата песен: мотивация, само за спортни или ловни цели, самоотбрана нямало в закона, само в НК имало. Попитах - в кой закон няма самоотбрана като мотивация, защото в този, който чета има. Отговорът - "явно четем различни закони".

Като ги синтезирам всички тези текстове от закона, виждам, че точно за такъв случай няма точно и ясно регламентиране. Взема се оттук-оттам, скалъпват се някакви изисквания и това естествено е в ущърб на гражданите.

Аз мисля, че и нещо друго има. Нещо не е наред, чувствам някаква огромна неприязън от негова страна, явно априори ще ми откажат да ми дадат разрешително. Може да мразят обикновените граждани, които искат КНО за самоотбрана. Може да произлиза от началника на РУ или на РДВР Перник. Въпреки, че по селата и в гр. Трън 80% от мъжете са ловци и така или иначе имат оръжие. Може да мразят тези, които не са оттук местни.

Споделете мненията си, някакви препоръки, насоки за действие. Може да греша и аз някъде.


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 05 Апр 2021, 17:52       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Offline

Регистриран на: 30 Авг 2016, 13:23
Мнения: 1933
Значи първо според мен си изтървал 14 дневния срок да уведомиш КОС-а от който идваш. Свърши си работата първо там на мене ми търсиха едни 500 лв.

Ако имаш валидно разрешително при смяна на постоянен адрес се подава само молба. Служебно ти прехвърлят досието.

Първо си говори в КОС-а от където идваш. Селяните ги остави и мисли като ти изтече настоящето разрешително. Работа на приемащите е да ти издадат нови картончета, а не разрешително.

_________________
ЕС ценности - винаги, когато пикая седнал си опикавам топките!
Костен мозък копеле, с PCR ни крадат ДНК - то.
Детето носи декларация за подпис родител 1, родител 2 - изтрих 1 и 2 и се подписах.
ЕС - това е когато хлебаря иска да ти го ... докато жена ти му държи топките, за да ти продаде хляб.


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 05 Апр 2021, 18:14       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Ветеран
Ветеран
Аватар
Offline

Регистриран на: 21 Яну 2012, 20:59
Мнения: 798
Имаше такава тема преди около година или две.
Тогава се промени законодателството, точно по този казус, като се разреши да има съхранение по постоянен адрес ИЛИ по настоящ адрес.
Колегата Ivo III, събираше тогава аргументи в тази посока, внесе някъде предложение което беше одобрено и влезе в сила.
Потърси в историята на форума и дано излезе темата, като там беше писано по въпроса съвсем изчерпателно, като и аз се възползвах от него.
При мен плюсът беше, че адресите ми ///постоянен и настоящ// с в едно районно РПУ и нямаше никакви проблеми, като нещата минаха само с молба и документ от общината, че точно това е настоящият ми адрес и е различен от постоянният .
Доста хора имат по няколко имота и никой не е длъжен да живее в постоянният!
Същият е за кореспонденция и да бъде потърсен, намерен или призован ако се наложи от институциите или държавата, но никой не е длъжен да живее на постоянният.
Той е само за ориентир, контакт и връзка с институциите или държавата.
Другото, т.е. къде би живял, е личен избор.
Вероятно служителят, просто не е запознат с промяната в закона.
Би трябвало, да нямаш проблеми!
Ако използваш тази подсказка... ;)

_________________
Tolle lege!
Невежеството убива!
Хората се раждат НЕ равни!


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 05 Апр 2021, 18:39       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Eкспериментатор
Eкспериментатор
Offline

Регистриран на: 19 Ное 2009, 22:42
Мнения: 15
b5202s написа:
Значи първо според мен си изтървал 14 дневния срок да уведомиш КОС-а от който идваш. Свърши си работата първо там на мене ми търсиха едни 500 лв.

Ако имаш валидно разрешително при смяна на постоянен адрес се подава само молба. Служебно ти прехвърлят досието.

Първо си говори в КОС-а от където идваш. Селяните ги остави и мисли като ти изтече настоящето разрешително. Работа на приемащите е да ти издадат нови картончета, а не разрешително.


Не съм превишил срока, колега. Още на 5-6 февруари декларирах. 10 дни след издаването на новата ЛК. От софийското районно ми взеха пистолета и разрешителното. Но това все пак е насока.


kanartikin написа:
Имаше такава тема преди около година или две.
Тогава се промени законодателството, точно по този казус, като се разреши да има съхранение по постоянен адрес ИЛИ по настоящ адрес.
Колегата Ivo III, събираше тогава аргументи в тази посока, внесе някъде предложение което беше одобрено и влезе в сила.
Потърси в историята на форума и дано излезе темата, като там беше писано по въпроса съвсем изчерпателно, като и аз се възползвах от него.


Мисля, че я прегледах темата преди около месец. Може и да не е съотносима към моя случай. Там ставаше дума за съхранение и то наистина може да е и по постоянен, и по настоящ адрес. В случая, освен за съхранение, става въпрос и за носене и употреба.


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 05 Апр 2021, 19:37       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Аватар
Offline

Регистриран на: 26 Яну 2016, 12:37
Мнения: 1438
Отиди и говори с началника на РУ, реално той подписва документите.
С цялото ми уважение към служба КОС.., които в моето РУ винаги са проявявали и необходимото разбиране и взаимно уважение!

_________________
TO DARE IS TO DO
"Явно ирационалният страх от оръжията, либерастията и глупостта, вървят ръка за ръка" Amazon 06.05.2020
Не съм хазартна личност, но съм готов да се обзаложа, че не само Щатите, а и целия нормален свят ще съжалява горещо, че Тръмп загуби президентските избори!


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 05 Апр 2021, 20:38       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Ветеран
Ветеран
Аватар
Offline

Регистриран на: 21 Яну 2012, 20:59
Мнения: 798
PV написа:
В случая, освен за съхранение, става въпрос и за носене и употреба.

Е, това с какво променя нещата?
Носиш когато искаш и съхраняваш където искаш!
Както и да е.
Това беше само подсказка, след като не е ти върши работа, няма значение.
Хубаво е, че имаш посока!!!
Успех!!! :tu:

_________________
Tolle lege!
Невежеството убива!
Хората се раждат НЕ равни!


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 06 Апр 2021, 21:30       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Автоматчик
Автоматчик
Offline

Регистриран на: 02 Апр 2011, 17:19
Мнения: 70
Местоположение: Габрово
Промяната на адреса се случва в ГРАО, а не в сектор БДС. Не си мисли, че като си вземеш личната карта и отидеш в КОС в 14-дневен срок не си в нарушение. Относно разрешението косаджията тряба да ти вземе такса за промяна на разрешението и да ти го издаде със стария срок. Но откъм мотиви за смоотбрана може да ти откажат.


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 07 Апр 2021, 00:12       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Eкспериментатор
Eкспериментатор
Offline

Регистриран на: 19 Ное 2009, 22:42
Мнения: 15
kanartikin написа:
Имаше такава тема преди около година или две.
Тогава се промени законодателството, точно по този казус, като се разреши да има съхранение по постоянен адрес ИЛИ по настоящ адрес.


Днес ги дискутирахме и тези текстове на закона с един приятел, който доста знае, така че ми се изясни, че малко съм се прецакал, в смисъл, че можеше да не оставям оръжието в районното в София. Ако имам разрешение да го държа в къщата на село, като отида в София и декларирам, вземат ми разрешителното, но оръжието не е в София, не е в мен, а на другия адрес, където също имам разрешение да го съхранявам. Не мога да го занеса до София или докъдето и да било, тъй като вече нямам разрешително. За следващия път ще го приложа.

Относно дали до края на срока или ново разрешително излиза, че може едното и другото, т.е. или другото, както решиКОС-а на РУ. Така, че както всяка ОДМВР и нейният отдел КОС са си независимо феодално звено, вярвам, че е точно така.

Spurs написа:
Отиди и говори с началника на РУ, реално той подписва документите.
С цялото ми уважение към служба КОС.., които в моето РУ винаги са проявявали и необходимото разбиране и взаимно уважение!

Колега, ще отида като имам повече информация, не искам да говоря ала-бала. Трябва ми информация, какво означава "няма самоотбрана в закона", "тук не се дава разрешение за КНО за самоотбрана" и пр. Дали е добре психически този служител от КОС, защото го повтаря така, както римския сенатор повтарял "Картаген трябва да бъде разрушен". Дали говори със знанието на началника или ми прави психически тормоз, да се откажа сам. Наистина, ако дойде някой обикновен човек от село да иска разрешително, оня като го нахока, че в закона няма оръжие за самоотбрана, а само ако си ловец - айде. И като цена къде е курса за ловец и къде е за късо - само около 1000 лв разлика.
За уважението съм съгласен и аз го проявавам към всички, но не всички имат същия манталитет, възпитание и характер. А в случая още в началото тръгват на нож срещу мен, като априори е решено, че няма да ми се даде разрешително.

H&K написа:
Промяната на адреса се случва в ГРАО, а не в сектор БДС. Не си мисли, че като си вземеш личната карта и отидеш в КОС в 14-дневен срок не си в нарушение. Относно разрешението косаджията тряба да ти вземе такса за промяна на разрешението и да ти го издаде със стария срок. Но откъм мотиви за смоотбрана може да ти откажат.


За какво нарушение говориш, не мога да разбера, колега. Промяната на адреса става официална от датата, на която се издаде новата лична карта. Оттам започва да тече срок - за КОС, за пререгистрация на автомобил(и), за шофьорска книжка.

За промяна само на адреса в разрешителното няма как да искат мотиви, така ми се струва.
За ново с 5 г срок - да.
Все пак се чудя, в пернишка област и в частност в Трън да няма нито едно издадено разрешително за КНО с мотивирана причина самоотбрана, така ли да приема. Не е възможно това.


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 07 Апр 2021, 09:22       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Offline

Регистриран на: 13 Окт 2006, 20:20
Мнения: 13499
PV написа:
Моля да споделите мнения по следния казус:
В началото на годината си промених постоянния адрес от София в село в общ. Трън. Още при смяната на личната карта се запознах със служителя от служба КОС в РУ на МВР Трън. Говорихме, и той ми каза, че трябвало да подавам документи като за ново разрешително за 5 г, а не за преиздаване до края на срока на досегашното. А най-важното било да мотивирам необходимостта, като внеса нужните доказателства, което означава - ловец, член на клуб по спортна стрелба или настоящ (бивш) служител на описаните в закона служби - МВР, ВС и др. В прав текст каза, че за самоотбрана не издавали разрешителни. Да речем това, че живея в отдалечено село, в къща без постоянно живеещи съседи наоколо, почти в гората не било според него основание.


Колега, аз също имам приятели и познати, които трайно се изнесоха от София - грозно презастроен и пренаселен град, в който нито може нормално да се кара, нито вече дори и да се диша - към по-малки населени места в БГ. Но явно скъсването на пъпната връв с цивилизацията и попадането изцяло в орбитата на законите на Дивия Запад - не е добра идея.

В този ред на мисли, обмислял ли си възможността отново да си върнеш гр. София като постоянен адрес? Оръжията си можеш да ги съхраняваш както по постоянен, така и по настоящ адрес - тоест трънското село да ти се явява настоящият, а не постоянният такъв.

Инак без сериозни протекции отгоре - не ми се струва добра идея да тръгваш на нож срещу местните васали. Но каквото и да решиш да предприемеш като последващи стъпки по казуса - ти пожелавам успех!

_________________
Другарят Т. https://www.facebook.com/ztctraining


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 07 Апр 2021, 09:37       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Offline

Регистриран на: 13 Окт 2006, 20:20
Мнения: 13499
PV написа:
Днес ги дискутирахме и тези текстове на закона с един приятел, който доста знае, така че ми се изясни, че малко съм се прецакал, в смисъл, че можеше да не оставям оръжието в районното в София. Ако имам разрешение да го държа в къщата на село, като отида в София и декларирам, вземат ми разрешителното, но оръжието не е в София, не е в мен, а на другия адрес, където също имам разрешение да го съхранявам.


Не си се прецакал. Докато делото ти се придвижва от твоето софийско районно до трънското - процедура, която може да отнеме повече от един месец - оръжието ти се прибира за съхранение на едно двете места. Поне така беше преди една година. И след като делото ти пристигне в Трънското РУ - тогава стартираш процедурата по вадене на новото разрешително на местна почва. Въпреки че ако е истина това, което пишеш - аз лично веднага обръщам, и към София с 200! Поне постоянният ми адрес да се води тук. Инак чак след като си получиш новото разрешително от Трънското РУ - се връщаш обратно до софийското районно да си прибереш оръжието.

_________________
Другарят Т. https://www.facebook.com/ztctraining


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 07 Апр 2021, 11:21       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Eкспериментатор
Eкспериментатор
Offline

Регистриран на: 19 Ное 2009, 22:42
Мнения: 15
От процеса, който се е задвижил, вече няма връщане. Утре-вдругиден си подавам документите, да се свършва тая драма, писмо-покана получих миналия петък. Оттам нататък както си му редът - отказ, дело - потвърждаване на отказа. Тези решения са си априори предопределени. Оттам делото отива във върховния административен съд, ще видим дали ще има обективност от тяхна страна. Ако няма решение преди изтичането на 1 година, за да не го конфискуват, ще се върна на постоянен адрес в София, пък ще имам обеца на ухото. Или ще го прехвърля на баща ми, ако му разрешат да придобие второ КНО, той живее в София.

ubboto написа:
не ми се струва добра идея да тръгваш на нож срещу местните васали.

Да, идеята не е добра, но нямам избор, след като има такова явно пренебрегване на закона. И то не се случва само сега и в този случай, но и срещу местните хора. И това не е единствен случай. Погледнете това:
https://nova.bg/news/view/2016/07/19/153849/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%89%D0%B8-%D1%82%D0%B2%D1%8A%D1%80%D0%B4%D1%8F%D1%82-%D1%87%D0%B5-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D1%81%D0%B5-%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B2-%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BF/


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 07 Апр 2021, 11:33       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Offline

Регистриран на: 13 Окт 2006, 20:20
Мнения: 13499
PV написа:
Да, идеята не е добра, но нямам избор, след като има такова явно пренебрегване на закона.


Нуждата ти от КНО за самоотбрана се преценява субективно от шефа на районното, и е твърде вероятно съдът да потвърди отказа. Другата ти опция е да прехвърлиш КНО-то си за самоотбрана на ловно или спортно разрешително, ако имаш такова.

_________________
Другарят Т. https://www.facebook.com/ztctraining


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 07 Апр 2021, 11:36       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Оръжеен гуру
Оръжеен гуру
Offline

Регистриран на: 13 Окт 2006, 20:20
Мнения: 13499
PV написа:
От процеса, който се е задвижил, вече няма връщане.


От законова гледна точка, защо да няма?! От друга страна, уважавам твоя път и избор - успех!

_________________
Другарят Т. https://www.facebook.com/ztctraining


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 07 Апр 2021, 12:10       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Автоматчик
Автоматчик
Offline

Регистриран на: 02 Апр 2011, 17:19
Мнения: 70
Местоположение: Габрово
Датата на издаване на л. к. няма нищо общо с датата на промяна на адреса, колега. Всъщност общото е, че след смяна на адреса си длъжен в 30-дневен срок да подадеш заявление за смяна на л. к. Ако чакаш да ти излезе новата карта /и ако не е бърза услуга/ и тогава да ходиш в КОС вече си закъснял. Дано разбираш за какво нарушение говоря.


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Непрочетено мнение Публикувано на: 08 Апр 2021, 09:29       Заглавие:  Re: Смяна на постоянен адрес - проблеми с разрешително за КН
 
Eкспериментатор
Eкспериментатор
Offline

Регистриран на: 19 Ное 2009, 22:42
Мнения: 15
Колега, няма нужда от намеци и недомлъвки. не разбирам. Ако имаш нещо да казваш, кажи го, не усуквай. Който иска да търси нарушения.
Утре отивам да си подам документите. Ще споделя как е минало. Служителят в КОС ако се е сетил какъв гаф е направил с приказките си досега, ще си стиснем ръцете, ще забравим за случая и ще ми издадат разрешителното мирно и тихо. Ако ме наклепа пред началника на РПУ, така че да ми откажат, съм готов да мина без колебание по процедурата обжалване - съд - административен съд , и ако се наложи връщане на постоянен адрес в София. Не е това начина да бъдат гонени хората от село с 5 души постоянни жители, но такъв е живота. Ако бъда принуден да продам пищова, ще си купя нов, което и така си го мисля от известно време.


 
Върнете се в началото
  Профил Започни разговор  
 
  Сподели темата във Facebook
 
Покажи мненията от миналия:  Сортирай по  
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща


Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта 
Иди на:  

Powered by phpBB © 2020 TheGunMan
This forum is operated and maintened by Stanislav Georgiev - Owner/Administrator, Jordan Cholakov - Adminstrator/Editor and Rossen Hristov - Graphic Designer/Potographer