TheGunMan
https://thegunman-bg.com:443/forum/

ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ
https://thegunman-bg.com:443/forum/viewtopic.php?f=19&t=17996
Страница 1 от 1

Автор:  TIR [ 15 Май 2019, 19:34 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

До 31.05.2019г. всички ЮНЛЦ трябва да декларират действителните собственици!!!!

http://bcnl.org/trainings/vpisvane-na-d ... ulnts.html

Автор:  NP [ 15 Май 2019, 20:06 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

С уточнението, че ако пререгистрацията е била след 31.01.2019, то тогава срока е 4 месечен от датата на пререгистрация.

Автор:  hitman47 [ 15 Май 2019, 20:40 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

Що за простотия ?
Какви собственици?
Има Управителни съвети или Управители - за какви собственици става въпрос изобщо.
Това е нещо ненормално. :evil: :evil: :evil:
Абсолютна простотия, дори да се посочи Председателя или Управителя, пак целия УС трябва да се мъкне, влачи и събира пред нотариус, за да се завери тоя абсурд. Какви акции , какви пет лева. С последните изменения ЮЛНЦ в обществена полза не може да има юридическо лице в УС.
Някой тъп чиновник е сътворил поредното недоносче. :td: :td: :td:

Автор:  TIR [ 15 Май 2019, 20:50 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

Сори , чети внимателно!!!

Автор:  TIR [ 15 Май 2019, 21:02 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

Декларацията от УС не се заверява нотариално.

Автор:  TIR [ 15 Май 2019, 21:10 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

Прикачени файлове:

Автор:  TIR [ 15 Май 2019, 21:21 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

Декларацията от УС не се заверява нотариално.

Автор:  Glock 17 Gen4 [ 16 Май 2019, 14:18 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

На 23.04.2019 Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред прие на второ четене ЗИД на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, с който се правят изменения и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП).

Комисията предлага да се създаде в закона § 71, както следва:
§ 71. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 63 ал. 5 се изменя така:
„(5) Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:
1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или
2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.
2. В § 6 от преходните и заключителните разпоредби:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4, за които задължението за прилагане на мерки срещу изпирането на пари е възникнало до влизането в сила на този закон, привеждат вътрешните си правила в съответствие с изискванията на чл. 101 в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на Държавна агенция „Национална сигурност”. За публикуването на резултатите се изпраща и съобщение до средствата за масово осведомяване.“
б) в ал. 2 думите „и изпращат“ се заличават.“

Относно действителните собственици на капитала това означава например, че:

Не подлежат на вписване действителните собственици при следната хипотеза: Ако едно юридическо лице (първо ЮЛ) е собственост на едно или няколко други български юридически лица и ако физическите лица, които се явяват крайните действителни собственици на капитала на първото ЮЛ, са вписани в Търговския регистър по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица.

Подлежат на вписване действителните собственици при следната хипотеза: Ако едно юридическо лице е собственост на едно или няколко други чуждестранни юридически лица.

След гласуване, на 24.04.2019 посочените промени бяха приети и на второ четене в пленарна зала.

Относно задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, за изпращане на вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари:

Удължава се срокът за привеждане на вътрешни правила по ЗМИП, който е указан да бъде в срок до шест месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет страницата на ДАНС, за което агенцията ще уведомява средствата за масово осведомяване.

Отпада изпращането в ДАНС на вътрешните правила, което в настоящата версия на закона следваше да се извърши от лицата до 12 май 2019 г.

Автор:  TIR [ 16 Май 2019, 14:37 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

http://www.brra.bg/

Автор:  Glock 17 Gen4 [ 16 Май 2019, 15:16 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

И все пак остава условието да са лица, които не са вписани в ТР или са чуждестранни ЮЛ.

Автор:  Glock 17 Gen4 [ 16 Май 2019, 15:39 ]
Заглавие:  Re: ДЕЙСТВИТЕЛЕН СОБСТВЕНИК НА ЮЛНЦ

Смисълът на закона е, да няма скрити собственици, офшорки и т.н. По тази причина законодателят изисква, ако няма публични данни за тях, те да се декларират изрично. Не виждам смисъл да сме по-католици и от Папата и да вписваме председателите с нарочна декларация , при условие, че вече са вписани в регистъра като представляващи сдружението. В този смисъл са и указания на ДАНС http://www.dans.bg/bg/msip-091209-menu-bul/faq-mitem-bg
"Данните за действителните собствени се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие .

Страница 1 от 1 Часовете са според зоната UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/